do góry strony

cele

Cele programu

Zasadniczym założeniem programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016 - 2019” jest przeciwdziałanie zjawiskom uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków i dopalaczy.

Cel główny
Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy, alkoholu i nikotyny przez dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Cele szczegółowe
  • Ograniczenie inicjacji używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.
  • Zapobieganie palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież.
  • Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie tworzenia skutecznych programów profilaktyki oraz ich monitorowania.
  • Podniesienie świadomości rodziców i opiekunów o zagrożeniach na jakie narażone są dzieci.
  • Budowanie/wzmocnienie lokalnej sieci wsparcia (instytucji realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień na poziomie powiatów i województwa).

Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone