do góry strony

o programie

o programie

Pilotażowy program „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016-2019” powstał z inicjatywy Wojewody Opolskiego w odpowiedzi na niepokojące dane statystyczne odnośnie wzrostu liczby osób młodych leczonych z powodu zaburzeń psychicznych, spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.
Program realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu, Komendą Wojewódzką Policji w Opolu oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Adresatami programu są dzieci i młodzież szkół województwa opolskiego oraz nauczyciele, wychowawcy, rodzice i opiekunowie.
W ramach programu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i wychowawców oraz funkcjonariuszy Policji, mających na celu poszerzenie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.

Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń obecnych czasów; stres, rywalizacja, potrzeba akceptacji w środowisku powodują często sięganie po różnego rodzaju środki odurzające, leki, alkohol, a także narkotyki. Problem uzależnienia dotyczy całego społeczeństwa ale najmocniej daje się dostrzegać wśród dzieci i młodzieży.
Zażywanie środków psychoaktywnych związane jest z ryzykiem występowania szkód zdrowotnych, a także przyczynia się do nasilania zachowań antyspołecznych, nasila agresję, osłabia hamulce społeczne, powoduje absencję szkolną, nieprawidłową realizację obowiązku szkolnego oraz konflikty z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami.
Na podstawie wyników sprawozdawczości (MZ-15) w województwie opolskim zaobserwowano tendencję wzrostową dotyczącą liczby osób leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych.


W 2015 roku w wieku do 18 lat leczonych z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych było 124 pacjentów, co stanowiło 14,57% ogółu leczonych. Najwięcej leczonych było z powodu używania kilku substancji jednocześnie lub innych substancji psychoaktywnych – 65 pacjentów (52,4%). Główną przyczyną leczenia pacjentów w wieku 0 – 18 lat były zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem kilku substancji psychoaktywnych (61,4 %).

Zasadniczym założeniem programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016 - 2019” jest przeciwdziałanie zjawiskom uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków i dopalaczy.

Cel główny
Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy, alkoholu i nikotyny przez dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Cele szczegółowe
  • Ograniczenie inicjacji używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.
  • Zapobieganie palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież.
  • Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie tworzenia skutecznych programów profilaktyki oraz ich monitorowania.
  • Podniesienie świadomości rodziców i opiekunów o zagrożeniach na jakie narażone są dzieci.
  • Budowanie/wzmocnienie lokalnej sieci wsparcia (instytucji realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień na poziomie powiatów i województwa).

Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone